Serebral Anevrizmalar

Beyin damar anevrizmaları, Beyinde yer alan damarlar üzerindeki balonlaşmadır.  Birçok etken in yol açtığı farklı özelikte anevrizmalar mevcuttur. Üç  katlı  Damarın duvarından, ortadaki  Tunica media tabakasındaki adele zayıflığı veya  defekti  anevrizma oluşum sürecini tetikleyen önemli faktörlerdendir. Sakkuler anevrizmalar özelikle  damarların dallanma bölümlerinde sıktır.
 Anevrizma sıklığı radyolojik çalışma ve kadavra çalışmalarındaki oran; 1-5 % dir. Anevrizmal beyin kanamalarının önemli bir kısmını oluşturduğu   spontan subaraknoid beyin kanamalarının oranı  100.000 de 15  dir. Bu kanamaların % 70  den fazlasında  hastalar tetkik edildiğinde  Beyin Damar anevrizması saptanır.
Anevrizmalar ;kanamaya yol açamadan  tetkikler sırasında insidental olarak saptanabildiği gibi, bulunduğu yer ile ilgili bası semptamları ile de tanınabilirler.  Ancak  Subaraknoid kanama ortaya çıktığında   hasta yaşamında ciddi ve  kalıcı sorunlar hatta ölüme yol açan bir klinik tabloya dönüşür.
Anevrizmal subaraknoid kanamada;  Kuvvetli baş ağrısı, ensede sertlik   kanamanın her zamanki ilk bulgularındandır. Ani başalayan , şiddetli ağrı   önemli bir semptomdur. Hafif kanamalarda  hastanın bilinç durumu  etkilenmeyebileceği gibi hızlı bilinç kaybı ve koma hali olabilir.
Tanı muayene bulguları ve tetkikler ile gerekirse girişim ile konulur. Bazı olgularda başka bir nedenle  Beyin görüntülemesi yapılırken  insidental anevrizma saptanabilir.Kanama ortaya çıkmadan  noninvaziv yöntemlerle  beyin damarları incelenerek anevrizma varlığı gösterilebilir.  Kanama şüphesinde  acil şartlarda  elde edilecek BT tetkiki ve tanı şüphesi devam eden olgularda  Lomber ponksiyon ile  tanı kesinleştirilir. Kanamanın nedeni olarak Anevrizma   düşünüldükten sonra Bilgisayarlı tomografi angiografi yada  Digital angiografi  ile   anevrizmalar ayrıntılanrırlır. Son iki yöntem ile tanı kesinleştirilir.
Angiografik  tetkikler sonucu ortaya çıkan  kanamamış semptomatik olmayan   yani rastgele  tanı konulmuş  anevrizmalarda ; hasta semptomları , yaş, anevrizmanın şekli, yerleşim alanı, hastanın kişisel medikal durumu    gözönünde tutularak , uygulanacak tedavinin( mikrocerrahi- Endovasküler)   öngörülen sonuçlarıyla hastalığın doğal  seyir karşılaştırması ile tedavi planlaması yapılır. Günlük acil bir durum  değildir.  Her Hasta kişiye özel  ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir .  Pek çok  anevrizma için kabul edilen yıllık  kanama oranı % 1-4 aralığındadır. Bundan dolayı planlanan tedavideki ölüm ve  komplikasyon oranları  kabul edilebilecek  sınırlarda olmalıdır.
Kanamış anevrizma olguları;  hızlı değerlendirilmesi gereken, Nöroşiruruji pratiğinde önemli bir hastalıktır. Kanama ortaya çıktıktan sonra  nörolojik ve medikal komplikasyonlar ağrıdır. Hastalar hızla değerlendirilip , hızla tedavi süreçleri planlanmalıdır. Anevrizmal Subaraknoid kanama ortaya çıktığında  tedavi planlamasında iki ayak vardır.  İlki beyini korumak  ve destek olmak , ikincisi kanamaya yol açan patolojiyi tedavi etmek.  İyi klinik durumdaki hastalarda tedavi anevrizmanın kapatılmasında odaklanırken, İyi olmayan klinik durumda beyin destekleyici tedaviler daha önemlidir.
Tedavi
Beyin Anevrizmalarında Mikrocerrahi, Endovasküler  ve takip seçenekleri mevcuttur.  Anevrizma tedavi planlamasında   yerleştiği alan, anevrizmanın şekil ve konfigurasyonu    önemli parametrelerdendir.   Birçok anevrizma için  mikrocerrahi  uygun olsada  bazı anevrizmalar için  endovasküler  yol etkili bir tedavi yöntemidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.